Čistá mobilita je pro každého

Píše se rok 2050 a emise z dopravy jsou o 60 % nižší, než tomu bylo v roce 1996. Zboží, které se převáží na trase delší než 300 km, se z 50 % přepravuje po železnici. Do měst je zakázáno jezdit auty se spalovacími motory. S koncem klasických automobilů a vývojem nových technologií se zásadně zlepšila i bezpečnost na silnicích. Udržitelná nízkouhlíková paliva, tedy především biopaliva druhé generace, se využívají více než ze 40 %. Na takovéto vizi o dopravě v roce 2050 se shodla Evropská komise v Bruselu dne 28. 3. 2011 a své přání sepsala do Bílé knihy.

Jak se vize naplňuje?
Doprava patří vedle průmyslu a lokálního vytápění k významným znečišťovatelům ovzduší. Na území České republiky dochází z hlediska kvality ovzduší především k překračování imisních limitů pro suspendované částice frakce PM2,5, PM10, NO2, a VOC. Na povrchu suspendovaných částic jsou vázány polycyklické aromatické uhlovodíky - zejména benzo(a)pyren, které mají významné mutagenní, teratogenní a karcinogenní účinky. Tyto látky vznikají významnou měrou v dieselových a benzinových motorech. Přestože některé emise z dopravy klesají, situace zůstává nadále neuspokojivá. Ze všech energetických sektorů se právě v dopravě zvyšuje produkce skleníkových plynů. Silniční doprava je také významným původcem smogu.

Počet motorových vozidel, pohybujících se na našich silnicích, stále roste. Ve městech je soustředěna většina obyvatel ČR. Přesto za prací dojíždí každý pátý ekonomicky aktivní člověk. Průměrné stáří osobních automobilů v ČR v 1. čtvrtletí roku 2016 překonal hranici 15 let a dosáhl 15,1 roku. To je absolutně nejvyšší hodnota od roku 1993. Autobusů s průměrným stářím 14,34 let jezdilo k 30. září 2015 téměř 20 000. Ekologicky na stlačený zemní plyn – CNG jezdí přibližně 4,5 % autobusů, tedy kolem 880. Ke zlepšení situace by měl přispět i Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) pro období 2015-2018, který pomůže rozvoji elektromobilů a vozů na alternativní paliva.

Udržitelná doprava
Udržitelná doprava se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a využívat spíše obnovitelné zdroje energie. Za typické příklady udržitelné dopravy je považována chůze, jízda na kole, veřejná doprava nebo sdílení automobilů. Přechod k udržitelné dopravě vyžaduje nejen změnu technologií, ale i změny v přepravě zboží a surovin. Nákladní doprava by se zčásti měla přesunout na železnice a vodní toky. Potřeba přepravy zboží a surovin během let stále poroste, proto je nutné zefektivnit dopravní sítě tak, aby co nejméně zatěžovaly obce a přitom nevytvářely ve volné krajině pro živočichy neprůchozí bariéry.

Dobrým příkladem udržitelné dopravy je carsharing, kdy si auto půjčujete dle potřeby ze specializovaných půjčoven, které často mívají moderní vozidla na alternativní paliva. Jeden sdílený automobil může zároveň ušetřit až deset parkovacích míst. Carsharing funguje např. v Brně, Praze, Liberci, Plzni, Ostravě, Pardubicích, Olomouci a Hradci Králové. Dalším krokem k udržitelné mobilitě je častější využívání nemotorových prostředků nebo pěší chůze. Také jízda městskou hromadnou dopravou je k životnímu prostředí šetrnější, než individuální automobilová doprava.

Nejlepší je chodit pěšky
Chůze posiluje srdeční činnost, snižuje riziko infarktu myokardu i mozkové mrtvice, snižuje hodnoty krevních tuků, zvyšuje hustotu kostní tkáně a tím zpomaluje osteoporózu, zlepšuje pružnost a ohebnost, takže zabraňuje tuhnutí kloubů i svalů, působí příznivě na snížení krevního tlaku, udržuje produkci hormonů, které brání úbytku svalové hmoty provázející stárnutí a nečinnost, zlepšuje okysličování těla od pokožky (zpomaluje tvorbu vrásek) až po mozek (zlepšuje paměť), zvyšuje produkci a uvolňování endorfinů v mozku, které snižují stres, úzkost, depresi; člověk se při chůzi uvolní a lépe spí. Nicméně potřeba přemísťovat se na delší trasy rozhodně neklesá a v dnešní globalizované době se již bez cestování neobejdeme, proto je třeba zaměřit se na alternativní způsoby pohonů vozidel:

CNG a LNG
CNG (Compressed Natural Gas) a LNG (Liquified Natural Gas) je zemní plyn, který je ve formě CNG stlačený a ve formě LNG je zkapalněný. Pro osobní automobily se užívá spíše CNG. LNG lze využít pro autobusy, nákladní automobily a nákladní lodě. LNG má oproti CNG výhodu v tom, že díky kapalné formě se ho do nádrže vejde více, proto má vozidlo s LNG větší dojezd. Výfukové plyny ze spalování zemního plynu jsou podstatně méně škodlivé než ze spalování benzínu či nafty.

Diesel Gas
Jde o technologii založenou na principu míchání dvou různých paliv. Funguje tak, že do pracovního prostoru motoru je cíleně vstřikováno snížené množství nafty a chybějící rozdíl je doplňován plynem (obvykle LPG - Liquefied Petroleum Gas, ale jsou známy i aplikace využívající CNG). Výsledkem je vyšší výkon motoru, záběr i při nižších otáčkách, snížené provozní náklady a zejména snížení emisí škodlivých látek.

Biometan
Biometan je bioplyn bez CO2 obsahující cca 98 % metanu. Má nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu v porovnání s ostatními konvenčními biopalivy, zejména je-li produkován z odpadní biomasy.

Elektromobily
Elektromobily jsou vozidla poháněná elektrickou energií, jejichž dojezdová vzdálenost závisí především na kapacitě akumulátoru. S elektromotorem jezdí dnes nejen automobily, ale i motocykly, choopery, skútry, autobusy, dodávky a dokonce i letadla.

Vodíková technologie
Využití vodíku v dopravě je principiálně možné pro všechny její druhy (pozemní, vodní, letecká). Vodík může vozidlo pohánět dvěma odlišnými způsoby. Za prvé může být v palivových článcích, které v reakci s kyslíkem vytváří přes akumulátory energii pro elektromotor. Tento způsob se často objevuje v kombinaci s klasickým spalovacím motorem a tvoří hybridní pohon, který se vyznačuje velmi nízkou spotřebou uhlíkatých paliv. Druhým způsobem je použití vodíku přímo jako paliva ve spalovacím motoru, který ovšem musí být speciálně upraven, ale zařízení jsou velice drahá. Oproti elektromobilu je výhodou vodíkového pohonu rychlé tankování. Z vozidel poháněných vodíkem je místo výfukových plynů vypouštěna jen vodní pára.

Jak přejít k čisté mobilitě? Národní akční plán čisté mobility (NAP CM) pro období 2015-2018, má za cíl prosadit opatření, která povedou ke snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy a k postupnému odklonu od využívání ropy v dopravě. Prostředkem pro naplnění těchto cílů je např. medializace čisté mobility, vzdělávání, osvěta a propojení se současnými iniciativami a programy (Evropský týden mobility, Místní agenda 21, CIVITAS, Smart Cities, Projekt Zdravé město, Program podpory NNO apod.)

O krok napřed...

Pro města Most a Litvínov se již zpracovává strategický dokument tzv. „Plán udržitelné mobility“, jehož cílem bude zkvalitnění dopravy ve městech ve všech oblastech (pěší, cyklo, automobilová doprava, nákladní, parkování atd.). V současné době mají občané jedinečnou možnost zapojit se do tvorby tohoto dokumentu. Na webových stránkách - mobilita-most-litvinov.cz, mohou jednoduchou formou vyplnit tzv. pocitovou mapu nebo dotazník pro domácnosti.

Do pocitové mapy lze zapsat své náměty, připomínky, dopravní problémy (chybějící přechody, nebezpečné křižovatky, špatný stav komunikací apod.). Výsledkem analýzy bude sumarizace potřeb obyvatel, požadavky na zvýšení nebo snížení kapacity dopravy ve všech oblastech apod. Následně budou navržena opatření vedoucí ke zlepšení stavu dopravy ve městech.